♥♥♥ نا نوشته ها ♥♥♥ من یک دخترم.. . بــــــــدان . . . \"حــــــوای\" کسی نـــــمی شــوم که به \"هــــــوای\" دیگری برود ... تنهاییم را با کسی قسمت نـــمی کنم که روزی تنهایم بگذارد .. . روح خـــداست که در مــــــن دمیـــده شده و احســـــاس نام گرفته .. . ... ارزان نمی فروشمش... دستــــــهایم بــالیـــن کـــودک فـــردایـــم خـــواهـــد شــــد .. . بـــی حـــرمتـــش نمی کنم و به هــر کس نمی سپارمش .. . -------------------------------------------------------- به او بگویید دوستش دارم، به او که قلبش به وسعت دریاییست که قایق کوچک دل من درآن غرق شده، به او که مرا از این زمین خاکی به سرزمین نور و شعر و ترانه برد، و چشمهایم را به دنیایی پر از زیبایی باز کرد به او بگویید دوستش دارم، به او که صدای پایش را میشنوم، به او که لحن کلامش را میشناسم ، به او که عمق نگاهش را میفهمم، به او که ..... به او بگویید دوستش دارم، به او که گل همیشه بهارمن است، به او که قشنگترین بهانه برای بودن من است وبه او که عشق جاودانه من است http://naneveshteha2012.mihanblog.com 2020-07-10T09:39:25+01:00 text/html 2013-08-12T12:42:51+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو دوست داشتن http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/756 <p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="4" color="#006600"><span style="font-family: 'times new roman', times; background-color: rgb(255, 255, 255);">آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی؛</span></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font size="4" color="#006600"><span style="font-family: 'times new roman', times; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"></div><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="4" color="#006600"><span style="font-family: 'times new roman', times; background-color: rgb(255, 255, 255);">دوست بدار،</span></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font size="4" color="#006600"><span style="font-family: 'times new roman', times; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"></div><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="4" color="#006600"><span style="font-family: 'times new roman', times; background-color: rgb(255, 255, 255);">کاری که&nbsp;<strong>خدا</strong>&nbsp;با تو می کند ...</span></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="4" color="#006600"><span style="font-family: 'times new roman', times; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEn3n22xfQ__5YEbKP7CSOd9YyobSQeGzxEHdjxxiR0lEIC1PJ"></p> text/html 2013-08-12T12:39:51+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو خدا و انسان http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/755 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900">خدا:&nbsp;بنده ی من نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است.</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">بنده: خدایا !</font><font size="2">خسته ام! نمی توانم.</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">خدا:&nbsp;بنده ی</font><font size="2">&nbsp;من، دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوان.</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">بنده: خدایا !</font><font size="2">خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم…</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">خدا:&nbsp;بنده ی</font><font size="2">&nbsp;من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">بنده: خدایا</font><font size="2">سه رکعت زیاد است</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">خدا:&nbsp;بنده ی</font><font size="2">&nbsp;من فقط یک رکعت نماز وتر بخوان</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">بنده: خدایا !</font><font size="2">امروز خیلی خسته ام! آیا راه دیگری ندارد؟</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">خدا:&nbsp;بنده ی</font><font size="2">&nbsp;من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">بنده:</font><font size="2">خدایا!من در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد!</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">خدا:&nbsp;بنده ی</font><font size="2">&nbsp;من همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یا الله</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">بنده: خدایا</font><font size="2">هوا سرد است!نمی توانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">خدا:&nbsp;بنده ی</font><font size="2">&nbsp;من در دلت بگو یا الله ما نماز شب برایت حساب می کنیم</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">«بنده اعتنایی</font><font size="2">&nbsp;نمی کند و می خوابد»</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">خدا:&nbsp;ملائکه ی</font><font size="2">&nbsp;من! ببینید من آنقدر ساده گرفته ام اما او خوابیده است چیزی به اذان صبح نمانده</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2"><br></font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">او را بیدار</font><font size="2">کنید دلم برایش تنگ شده است امشب با من حرف نزده.</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">ملائکه:</font><font size="2">خداوندا! دوباره او را بیدار کردیم ،اما باز خوابید</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">خدا:&nbsp;ملائکه ی</font><font size="2">&nbsp;من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">ملائکه:</font><font size="2">پروردگارا! باز هم بیدار نمی شود!</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">خدا:&nbsp;اذان صبح</font><font size="2">&nbsp;را می گویند هنگام طلوع آفتاب است ای بنده ی من بیدار شو</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2"><br></font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">نماز صبحت قضا</font><font size="2">می شود خورشید از مشرق سر بر می آورد</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">ملائکه:خداوندا</font><font size="2">نمی خواهی با او قهر کنی؟</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff9900"><font size="2">خدا:&nbsp;او جز من&nbsp;</font><font size="2">کسی را ندارد…شاید توبه کرد…</font></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#ff9900"><br></font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font size="2" color="#ff9900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">«بنده ی من تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آنچنان گوش فرا میدهم</span></font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong><font size="2" color="#ff9900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font size="2" color="#ff9900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری»</span></font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font size="2" color="#ff9900"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://www.3jokes.com/images/2013/Data/Nice_Photos/3Jokes_Nice%20%2853%29.jpg" alt="www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS"></p> text/html 2013-08-12T12:34:41+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو آدم ها فقط آدمند http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/754 <div style="text-align: center;"><div style="line-height: 18px; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 20px; text-align: right;">آدم ها فقط آدم هستند،نه بیشتر و نه کمتر..</span><span style="line-height: 20px; text-align: right;">.</span></font></div><div style="line-height: 18px; text-align: center;"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><br></span></font></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">اگر کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی آن ها را شکسته ای&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div></span></font></span></div><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">و اگر بیشتر ازآن حسابشان کنی،آن ها تو را می شکنند.</font></span></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></span></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></span></p><div style="text-align: center; line-height: 18px;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بین این آدم ها،فقط باید&nbsp;<strong>عاقلانه</strong>&nbsp;زندگی کرد،</font></span></div><div style="text-align: center; line-height: 18px;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></span></div><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#ff0000">نه&nbsp;<b>عاشقانه</b></font><span style="color: rgb(255, 255, 0);">..</span></font></span></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><br></span></font></span></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><br></span></font></span></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">مخاطب خاص</font></span></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000"><br></font></span></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMhQ2u8HCyBNBh20dqlqXAZ5Hyj5kRk-BvhFkTQOxid3tWvDJX"></p> text/html 2013-08-12T12:29:27+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو بعضی وقتا http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/753 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی؟</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></span></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">به خودت می گی اصلاً واسه چی دوستش دارم؟</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">مگه کیه؟</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">مگه واسم چیکار کرده؟</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">مگه چی داره که از همه بهتر باشه؟</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span class="text_exposed_hide" style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">&nbsp;... ... اصلاً من که خیلی از اون بهترم....</span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show"><br></span></div></span></font><span class="text_exposed_show" style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">بعد به خودت می خندی که اصلاً واسه چی اینقدر خودتو اذیت کردی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">یهو، یه چیزی یادت میاد....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">یه چیز ِ خیلی کوچیک....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">... یه خاطره....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">یه حرف....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">یه لبخند....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">یه نگاه....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">و بعد....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">همین....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">همین کافیه تا به خودت بیای و مطمئن بشی که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">نمی تــــــــــونی فراموشــــــش ک</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">نی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">مخاطب خاص</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrPEzhdKPwBAoEP8E7ta1BS--CadXg8IJqruUuMGR-DYRZBg7s"></div></span> text/html 2013-08-07T14:59:16+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو نتوانستم http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/750 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خواستن ....</span></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">توانستن نیست !</div></span><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">هر چقدر فراموش کردنِ تو را خواستم ....</div></span><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">نتوانستم ... !!!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/normal_Avazak_ir-Boy44.jpg"></div></span></font> text/html 2013-08-07T14:58:24+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو تقدیم به همه دختران بی حجاب http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/749 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.8pic.ir/images/99045078329405235424.jpg"></div> text/html 2013-08-07T14:54:57+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو خنده آخر http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/748 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#3333ff">غمگینم همانندِ..</font></span></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">جوان ِ لحظه ی اعدام ; بـــه گریــه مـادرش میــخـندید ;</div></span><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">خاطرش آمد بچگی اش گفته بود : خنده ات آرامم میکند ....!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/88231472564520993399.jpg"></div></span></font> text/html 2013-08-07T14:47:24+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو مقصد http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/746 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">گاهی وقت ها تو زندگی ،</span></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">میرسی به یه جایی که بن بست نیست</div></span><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">اما دیگه …</div></span><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">مقصد نداری…!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7864833652/tumblr_m26xcfpNiF1rqtr9uo8_250.gif"></div></span></font> text/html 2013-08-07T14:46:03+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو دل من http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/745 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px; text-align: right; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">جـنـگل هـم بـود تـمـام میشـد ...</span></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">دلــــم امــــــــــــــا ...</div></span><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">مــــــــــی ســـــــــــــــــوزد و&nbsp;</div></span><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">مــــــــــی ســـــــــــــــــوزد و&nbsp;</div></span><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 20px;"><br></span></div><span style="line-height: 20px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">مــــــــــی ســـــــــــــــــوزد ...</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7857683224/tumblr_m4wyu7JFWn1roqwsu.gif"></div></span></font> text/html 2013-08-07T14:38:20+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو گریه مرد http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/744 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چه حـرف</font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بی ربـطیست</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">کـــه مــرد</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گریـــه نمــی کند !</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">گاهـــی آنقدر بغــــض داری ...</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">کـــه فقـــط</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">بایــد مـــرد بــاشـی</font></div></span><div style="text-align: center;"><font color="#666666" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><span style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">تـا بتوانی گریـــه کنـــی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.imgiran.com/images/v9165gv3z7mb0k892lo4.gif"></div></span> text/html 2013-08-07T14:35:23+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو خدایا مرا ببخش http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/743 <div class="activityListRow_body clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 435px; overflow: hidden; line-height: 17px; text-align: right;"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; position: relative;"><div id="body_6080559" class="activityListRow_userWall clearfix" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 18px; max-height: 145px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_6080559" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#336666"><div style="text-align: center;"><br><span style="text-align: right;">خدایا ...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">بابت هر شبی که بی شکر سر بر بالین گذاشتم/</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">بابت هر صبحی که بی سلام به تو آغاز کردم/</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">بابت لحظات شادی که به یادت نبودم/</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبتش دادم/</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">بابت هر گره که به دستم کور شد و مقصر را تو دانستم/</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="text-align: right;">مرا ببخش.....</span></div></font></div></div></div><div class="activityListRow_userWall_link clearfix" style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: left; direction: ltr;"><a href="http://www.cloob.com/profile/main/home/username/nazi_kocholo_abi02" target="_blank" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 204); text-decoration: none; font-size: 11px;"></a></div></div><div class="activityReportBug" title="گزارش به پلیس کلوب" style="margin: 0px; padding: 0px; display: inline; position: absolute; left: 3px; top: 30px; width: 16px; height: 16px; font-size: 12px; text-align: right;"></div> text/html 2013-08-07T14:33:27+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو ازت ممنونم http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/742 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff9900"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#ff9900">ﺗﻮ</font></span></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff9900"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right;">ﺁﺭﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ</span></div><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ﺁﺏ ﺗﻮﯼ ﺩﻝ ﻋﺸﻘﺖ</div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺗﮑﺎﻥ ﺑﺨﻮﺭﺩ</div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻠﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ</div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺩﺭﺣﻀﻮﺭ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎﻧﺶ ﭼﻨﺎﻥ ﻫﻮﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ</div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﻗﺮﺹ ﻣﯿﮑﻨﯽ</div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻩ....</div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">ﻣﻦ ﺟﺎﯼ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺍﺕ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/50848875354714863559.jpg"></div></span></font></div> text/html 2013-08-07T14:31:30+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو آرامش من http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/741 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; line-height: 18px; text-align: right;"><font color="#3366ff">همینکه ازکنارم رد شوی کافیست!!!</font></span></div><div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right;">مرابه آرامش میرساند...</span></div></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3366ff"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right;">حتی برخوردسایه هایمان.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><br></span></div></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/images/25311188042856388229.jpg"></div> text/html 2013-08-07T14:15:05+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو فقط واسه تو کوچولو http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/740 <div style="text-align: center;"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-07-11/3f5d8f57155729a3c2b7f8705e569542-425"></div> text/html 2013-08-07T10:00:23+01:00 naneveshteha2012.mihanblog.com نازی کوچولو خدایا شرمنده ام http://naneveshteha2012.mihanblog.com/post/739 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#000099">خداوندا....</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#000099"><br></font></span></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#000099"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right;">به دل نگیر اگر گاهی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><br></span></div><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">زبانم از شکرت باز می ایستد !!...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">تقصیری ندارد...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">قاصر است</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">کم می آورد در برابر بزرگی ات...</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">لکنت می گیرند واژه هایم در برابرت</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">در دلم اما همیشه</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="line-height: 18px; text-align: right;"><div style="text-align: center;">ذکر خیرت جاریست !!....</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/08421505488583952269.gif"></div></span></font>